این روزها داوطلبان کنکور سراسری روزهای بسیار سرنوشت ساز و حساسی را می گذرانند. در نتیجه، داشتن برنامه ریزی کنکور تجربی 1400 برای هر کدام از آن ها کاملاً ضروری به نظر می رسد. هر یک از داوطلبان با داشتن برنامه ریزی روزانه کنکور تجربی و برنامه ریزی هفتگی کنکور تجربی می توانند از استرس ها و نگرانی های خود به میزان زیادی کم کنند.

​​​​​​​source: http://bit.ly/2PhijRP