از جمله دغدغه های رایج در میان داوطلبان کنکور علوم تجربی در اختیار داشتن بهترین منابع شیمی کنکور نظام قدیم و یا نظام جدید جهت تقویت هر چه بیشتر نقاط ضعف در این درس است.

به دلیل مشکل بودن درس شیمی وجود بهترین کتاب شیمی کنکور نظام قدیم و یا بهترین کتاب شیمی کنکور نظام جدید برای هر متقاضی ورود به دانشگاه در رشته تجربی و یا ریاضی است.

برای این که به تعدادی از کتب بتوان عنوان بهترین منابع شیمی کنکور را داد باید ویژگی های خاصی داشته باشند و نیازهای درسی فرد را به عنوان بهترین منبع شیمی کنکور نظام جدید و یا قدیم برآورده سازند.

source :http://bit.ly/3a3xEOt