تراز آزمون سنجش برای پزشکی و محدوده تراز سنجش یکی از مواردی است که ذهن داوطلبان گروه علوم تجربی شرکت کننده در این آزمون ها را به خود مشغول می کند.

به این صورت که، افراد علاقمند به پزشکی و شرکت کننده در آزمون های سنجش می خواهند بدانند که با توجه به ترازشان در این آزمون ها حداکثر تراز سنجش و یا محدوده تراز سنجش برای قبولی در پزشکی چقدر است.

البته، شماری از داوطلبان کنکور نیز در پی مقایسه تراز سنجش و کانون هستند تا بدین وسیله متوجه شوند که تراز داوطلبان در کدام یک از این آزمون ها به تراز یا همان نمره خام فرد در کنکور نزدیک تر است.


source :http://bit.ly/3a3Gf3V