بخش ریدینگ یا همان درک مطلب سوالات زبان آزمون سراسری از جمله بخش هایی است که عدم آشنایی با روش تست زدن ریدینگ کنکور می تواند استرس زیادی را در مواجه با آن برای داوطلب ایجاد کند.

همین عدم اطلاع از روش تست زدن ریدینگ کنکور است که داوطلب را مجبور به حذف تست زنی و مطالعه این مبحث و پرداختن به بخش های دیگر همچون close test می کند.

اما توجه داشته باشید که در صورت آشنایی و اطلاع از تکنیک حل تست های ریدینگ کنکور دیگر هیچ جای نگرانی بابت نجوه پاسخدهی به این سوالات ندارید و از آن ها فرار نمی کنید.

source : http://bit.ly/2RaQqLd