اولین قدم برای تقویت درس ریاضی کنکور تجربی و زدن درصد بالایی در آن در اختیار داشتن بهترین کتاب تست ریاضی تجربی و مطالعه دقیق مطالب و تست های گنجانده شده در آن است.

از جمله چالش های داوطلبان تجربی داشتن درصد های منفی و حتی صفر در این درس و سردرگمی در انتخاب بهترین کتاب ریاضی کنکور تجربی نظام جدید و یا بهترین کتاب ریاضی کنکور تجربی نظام جدید برای تقویت آن است.

البته این قبیل از داوطلبان باید در جستجوی بهترین کتاب ریاضی کنکور برای افراد ضعیف باشند. کتابی بسیار جامع که تمامی مباحث را به کمک توضیحات هر درس و تست های چهارگزینه ای آموزش دهد.


source: http://bit.ly/35L32y8